bipdrawsko herb

A- A A+

W związku z ustanowionym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw i kolejną edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem koordynowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Drawsku Pomorskim wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim informuję, że w dniach 19-23 luty 2018r. pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką formą pomocy będą bezpłatne porady prawne udzielane w Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim oraz Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pom.
W Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku Pom. dyżury odbędą się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 12.00
Dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00 pełnić będą także pracownicy socjalni z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji świadczących pomoc można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Omówienie regulacji prawnych obowiązujących z dniem 1 stycznia 2014 roku, wraz z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 229) oraz wszystkich przepisów ustawy o pomocy społecznej dotyczących zachowania praw nabytych odnoszących się do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego można uzyskać podejmując naukę na studiach wyższych pierwszego stopnia (licencjackich) o kierunku praca socjalna lub studiach wyższych drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) o kierunku praca socjalna lub w pomaturalnym kolegium pracowników służb społecznych kształcącym w zawodzie pracownik socjalny:

Art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015 r., poz. 163, z późn. zm.)

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych* (ust. 1 pkt 1); * trzyletnie kolegium pracowników służb społecznych, po ukończeniu którego absolwenci otrzymują dyplom – tytuł zawodowy pracownika socjalnego lub

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna** (ust. 1 pkt 2)”. ** tj. studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie) o kierunku praca socjalna albo studia wyższe drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o kierunku praca socjalna.

Ukończenie studiów wyższych pierwszego albo drugiego stopnia o kierunku praca socjalna - bez względu na zrealizowaną podczas studiów specjalność - uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie ww. przepisu art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

MGOPS w Drawsku Pomorskim informuje, że od 2 stycznia 2018 roku przestaje funkcjonować kasa zlokalizowana w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jednocześnie informujemy, że o formie i miejscu wypłat otrzymają Państwo informację na początku stycznia 2018r. Osoby posiadające rachunki bankowe prosimy o kontakt z pracownikami tutejszego Ośrodka w celu uaktualnienia danych.

DATA WYPŁATY ŚWIADCZENIE

 

07.02.2018r.

 

 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

 

09.02.2018r.

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

 

12.02.2018r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

14.02.2018r.

 

ZASIŁKI STAŁE

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

15.02.2018.r - rachunki bankowe

16.02.2018r. - kasa Banku

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 

21.02.2018R.

 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

   

 

28.02.2018r.

 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

Dodatkowy termin wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych wyznaczony jest na przedostatni dzień miesiąca tj. 27.02.2018r.

 

01 grudnia 2017r. odbędzie się na terenie powiatu drawskiego kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” organizowana z inicjatywy Starosty Drawskiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Drawskiego oraz Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Do tegorocznej kampanii aktywnie włączają się także członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Drawsku Pomorskim oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, którzy w tym dniu rozdawać będą mieszkańcom gminy symboliczne białe wstążki oraz informatory na temat przemocy w rodzinie z wykazem instytucji, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć pomoc.

Czytaj więcej...