bipdrawsko herb

A- A A+

W związku z realizacją przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol” z Jędrzychowa oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim Projektu „Lepiej Razem” zapraszam do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.


Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej, w szczególności trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Formy pomocy rodziny wspierającej mogą być różne, uzależnione od potrzeb i współpracy między zainteresowanymi rodzinami.

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomaga konkretnej rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze w:

- opiece i wychowaniu dzieci,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba z bezpośredniego otoczenia dziecka (dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi), która ma pełnię władzy rodzicielskiej, prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci, członkowie rodziny nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, po pozytywnej opinii uzyskanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim zawiera umowę, w której określone zostają zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie wspieranej (np. wydatki związane z wyjściem do miejsc kultury, rekreacji, do kwoty 200 zł miesięcznie). 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Projekt „Lepiej Razem” będzie trwał od listopada 2019 r. do października 2020 r.

Zachęcam do udziału rodziny, które chętnie podzielą się swoim doświadczeniem i czasem z rodzinami wymagającymi wsparcia.

Kierownik MGOPS w Drawsku Pomorskim –

   Agnieszka Redmann