Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-2°C
Powróć do: Świadczenia

DODATKI ENERGETYCZNE

Wymagane dokumenty:
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego to kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);


Miejsce złożenia dokumentów:
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać u Pani Marzeny Szewczyk w siedzibie MGOPS w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 od poniedziałku do piątku od 7°° do 15°°.
Informacje udzielane są drogą telefoniczną - kontakt pod numerem telefonu 94 36 344 21 lub 94 36 344 22.


Termin i sposób załatwienia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne /Dz. U. z 2020r. poz. 471 ze zm./.
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. z 2019r., poz. 2133 ze .zm./.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2020r., poz. 256/.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9.


Inne informacje:
1. Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
2. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. z 2013 r. poz. 966/, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).
3. Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
4. Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
a) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
b) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
c) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
5. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:
a) dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł. miesięcznie;
b) dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł. miesięcznie;
c) dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł. miesięcznie.
6. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2020 r.
7. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
8. Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
a) na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
b) w kasie Banku PKOBP w Drawsku Pomorskim, Plac Konstytucji 16.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!