Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że od dnia 1 stycznia 2017r. zostało zmienione kryterium dochodowe kwalifikujące osoby potrzebujące do odbioru żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Wydawaniem żywności w gminie Drawsko Pomorskie zajmuje się Caritas.
Aktualnie pomocą żywnościową mogą być objęte osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1028 dla osoby w rodzinie.
Warunkiem skorzystania z pomocy jest skierowanie wydane przez pracownika socjalnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.
Informuję jednocześnie, że pomoc w formie świadczenia wychowawczego 500+ nie jest wliczana do dochodu rodziny.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do siedziby MGOPS przy ul. Starogrodzkiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.