Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej dla osób odbierajaczch świadczenia w kasie Ośrodka realizowana będzie w kasie PKO Bank Polski, 78-500 Drawsko Pomorskie, Plac Konstytucji 16

Osoby pobierające świadczenia w kasie mogą zmienić dyspozycję wypłaty świadczeń z kasy na rachunek bankowy założony w wybranym przez siebie banku. Wszystkie zmiany należy zgłaszać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.