Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim
Powróć do: AKTUALNOŚCI

NIE KRZYWDŹ – ZATRZYMAJ PRZEMOC

P1

Oddziaływania edukacyjno-korekcyjne skierowane do osób stosujących przemoc  w rodzinie

            Gmina Drawsko Pomorskie podejmuje kolejne działania zgodnie z realizacją i zapisem w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Drawsko Pomorskie na lata 2021-2025.

            Od lutego 2022r. mieszkańcy gminy Drawska Pomorskiego zyskają kolejna ofertę pomocową, skierowaną do osób stosujących przemoc w rodzinie, której celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie.

            Adresatami oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie W programie mogą m.in. brać udział:
- osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
- członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
- rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,

OFERTA POMOCY

            Realizacja programu zaplanowana jest do końca 2022r. Program zakłada spotkania indywidualne oraz grupowe. Spotkania odbywać się będą w każdy piątek w godz. 15.30 – 17.30 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Park Chopina 2. Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły, telefonicznie pod nr tel:

  • 533-506-674 (pon.-pt. w godz. 07.00-15.00)
  • 726-201-683 (piątek 15.30-17.30)

Każdy uczestnik może wziąć udział w:

  • indywidualnej konsultacji diagnostycznej (spotkanie wstępne)
  • indywidualnych konsultacjach psychologicznych (jako forma uzupełniająca udział w grupie)
  • warsztatach umiejętności psychospołecznych (np. zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania potrzeb i uczuć)

            Warunkiem uczestnictwa w programie jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji. Celem tego spotkania jest określenie sytuacji oraz ustalenie potrzeb klienta.